جزئیات پروژه

پروژه شهرداری مرکز کرج

کارفرما مهندس آذر کیا

آرشیتکت مهندس صادقی

پروژه مجتمع تجاری پارک
پروژه سعادت آباد